Els sistemes RAID són un conjunts de discs durs que treballen de forma conjunta i compartint l’espai d’emmagatzematge comú per evitar perdre les dades en cas de que un disc dur falli, o en alguns casos té com a funció principal millorar la velocitat de lectura de varis discs durs .

Hi ha molts tipus de RAID, encara que la majoria d’ells estan ja en desús per la seva poca utilitat en respecte a altres. Els més comuns són: RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 1+0.

  • RAID 0:  les dades són dividides en petits segments i distribuïdes entre els discs. Aquest nivell no ofereix tolerància als falls, és a dir que un fall en qualsevol dels discs rígids pot ocasionar pèrdua d’informació. La distribució de les dades entre els discs proporciona gran velocitat en la gravació i lectura de la informació. Com més discs hi ha, més velocitat s’aconsegueix. Aquest RAID es utilitzat en tractament de dades i imatges.
  • RAID 1: funciona afegint discs rígids paral·lels als discs rígida principals existents a l’ordinador. Els discs afegits, treballen com una còpia del primer. D’aquesta manera, si un dels discs rígids falla, l’altre immediatament pot continuar amb l’operació, ja que conta amb la mateixa informació.
  • RAID 5: la informació es divideix en blocs, i a més es genera un bloc de paritat, per a poder reconstruir la informació en cas de que algun disc dur falli .Es necessiten almenys tres discs durs i només es tolera un fall a una unitat a la vegada, en cas de que es produeixin dos falls simultàniament la informació es perdria. Presenta més protecció respecte als possibles falls que els RAID 0 i 1, i també alta velocitat.
  • RAID 1+0: és una combinació dels nivells 0 i 1, on les dades estan dividides entre els discs, però també utilitzen altres discs per duplicar la informació.  Aquestes característiques fan que el RAID 0 + 1 sigui el més ràpid i segur, però també és el més car de ser implementat.